Begäran om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan ska skriftligen ansöka om planbesked hos samhällsbyggnadsnämden. Samhällsbyggnadsnämnden tar då ställning till om förslaget är lämpligt. I beslutet tar nämnden hänsyn till tidigare ställningstaganden, till exempel vad som står i Översiktsplanen.

Kommunen ska inom 4 månader, efter att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit,   meddela om planbeskedet är positivt eller negativt samt ge en tidsangivelse för när planen beräknas kunna antas. Nämndens beslut är inte bindande eller möjligt att överklaga. 

OBS! Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Om beskedet är positivt får samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva ärendet i en detaljplaneprocess.

Avgift
En avgift tas ut för behandling av planbesked.

Mer information
Ju fler bilagor som bifogas ansökan, och ju tydligare beskrivning som ges, desto fortare ges ett slutligt besked. Det bör också nämnas att det tar olika lång tid att ta fram en detaljplan beroende på ärendets komplexitet. Kontakta gärna samhällsbyggnadsnämndens planenhet innan ansökan skickas in, för att diskutera ärendet och eventuell tidsåtgång.

Mer information om planbesked hittar du på kommunens webbplats https://www.tidaholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa