Tillfällig trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du först ha en av kommunen granskad och godkänd trafikordningsplan. Med offentlig plats avses mark som är detaljplanelagd som gata, väg, park, natur eller motsvarande enligt planbestämmelser.

TA-planen reglerar vilka vägmärken, avstängningar och skyddsanordningar som ska finnas på vägarbetsplatsen så att vägen känns trygg och säker. Särskild hänsyn ska tas till gående, cyklister, kollektivtrafik och funktionshindrade.

TA-plan behövs vid:

  • arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
  • arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.

TN 2013/121 togs beslutet om att anta handbok ”Arbete På Väg” som ett lokalt regelverk för allt arbete på kommunala gator och vägar i Tidaholms kommun. 

Handläggningstiden är cirka 2 veckor från att ärendet skickats in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta / skiss över trafikavvikelsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa